สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

               Office of Research and Academic Service PAYAP UNIVERSITY

 
 
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย Research Database System (RDS)  
 
 

เปรียบเทียบจำนวนงานวิจัยแต่ละคณะ
    Export Chart
ปีปฏิทิน :  
 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ชิ้น คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ จำนวน 0 ชิ้น คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จำนวน 0 ชิ้น คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน จำนวน 0 ชิ้น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จำนวน 1 ชิ้น คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 ชิ้น คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 0 ชิ้น คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ชิ้น สำนักนวัตกรรมการสอนและการศึกษาทั่วไป จำนวน 1 ชิ้น วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี จำนวน 0 ชิ้น วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 ชิ้น วิทยาลัยดุริยศิลป์ จำนวน 0 ชิ้น บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 0 ชิ้น คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 0 ชิ้น คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 0 ชิ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 0 ชิ้น คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ จำนวน 5 ชิ้นตารางสรุปทุนวิจัยของแต่ละคณะตามปีปฏิทินที่ระบุ   แสดงรายละเอียด
ที่คณะทุนรวม (บาท)
1คณะนิติศาสตร์139,500
2คณะนิเทศศาสตร์0
3คณะบริหารธุรกิจ507,500
4คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์56,250
5คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร0
6คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน15,000
7คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค41,000
8คณะเภสัชศาสตร์157,500
9คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์1,092,400
10คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0
11คณะวิทยาศาสตร์0
12คณะเศรษฐศาสตร์0
13บัณฑิตวิทยาลัย0
14วิทยาลัยดุริยศิลป์0
15วิทยาลัยนานาชาติ35,000
16วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี0
17สำนักนวัตกรรมการสอนและการศึกษาทั่วไป17,500

  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ  
  โทรศัพท์ : 053-851478-86 ต่อ 7201 , 7202 , 7204 , 7205  หรือ e-Mail : research.payap@gmail.com  
  Version 0.9.0.2 Chatchawan Panphum View Count : 28203 Start Date : 08/12/2562 09:14:00 PM